Trang chủ
Thư viện ảnh
Giải trí
Liên hệ
 
 |   |   |   |   | 
Cơ cấu tổ chức
 

 

 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:

 

 

 

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo tổng công ty, Ban Kiểm soát,

 

Các thành viên trong hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Tập Đoàn  
       
                   - Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 
Hình ảnh đang cập nhật 
 
Vũ MInh Thành - Tổng Giám Đốc

- Nguyễn Minh Hoàn - Uỷ viên HĐQT .

Hình ảnh đang cập nhật 

Lê Trung Kiên Uỷ Viên HĐQT .

 

                                      - Đặng Thị Thu Phương - Uỷ viên HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc
Hình ảnh đang cập nhật

Đặng Văn Lành - Uỷ viên HĐQT

 

Danh sách Ban Kiểm soát:
 

     - Hoàng khánh Chung - Trưởng BKS.
Hình ảnh đang cập nhật
        - Lê Anh  Chúc- Thành viên BKS 

Hình ảnh đang cập nhật

- Nguyễn Việt Hùng - Thành viên BKS
Hình ảnh đang cập nhật

Danh sách Ban lãnh đạo tổng công ty

        - Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT 

     - Vũ Minh Thành -  tổng giám đốc 
                          - Đặng Thị Thu Phương - Ủy viên HĐQT - P.TGĐ
       

Kế toán trưởng

     - Lâm thi thu Trang

Chức năng các phòng ban

Phòng Thương mại và Xuất nhập khẩu          

- Tổ chức khai thác mỏ, đôn đốc hệ thống xí nghiệp nhà xưởng nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất của Tổng công ty.

 

- Khai thác nguồn hàng, tham mưu và ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, tổ chức thực hiện hợp đồng.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, báo cáo thống kê sản xuất, doanh thu hàng tháng, qúy và cả năm, định hướng cho việc khai thác kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất. Thực hiện những yêu cầu quản lý do cấp trên quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về tính pháp lý của các hợp đồng đã ký, kết quả kinh doanh khai thác mỏ và các hoạt động sản xuất.

- Phối kết hợp với Phòng Tài chính kế toán theo dõi chặt chẽ các khoản thu cước phí trong và ngoài nước cũng như các chi phí khác liên quan đến sản xuất.

- Trực tiếp nghiên cứu thị trường, triển khai công tác mở rộng mạng lưới khách hàng và từng bước phát triển đối tác nước ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty.

- Được quyền chủ động tính toán hiệu quả kinh tế của từng phương án, từng hợp đồng kinh tế có tính khả thi để báo cáo Tổng giám đốc quyết định. Giải quyết các công việc khác khi có lệnh đột xuất của Tổng giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng - hàng quý - hàng năm. Thống kê báo cáo kết qủa thực hiện kế hoạch theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.

 

Phòng Tổ chức - Nhân sự - Giám đốc : Bà Trương Thị Xuyến

- Theo dõi hoạt động bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo cơ chế và mô hình tổ chức, đề xuất việc xây dựng sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung mô hình tổ chức sao cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của Tổng công ty, nhằm đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như phát triển sau này.

- Tham mưu cho Tổng giám đốc việc bố trí lao động khối phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp về tính chất công việc theo đúng các luật định lao động đã được Nhà nước ban hành.

- Lập kế hoạch về lao động và tiền lương cho phù hợp với kế hoạch khai thác kinh doanh khoáng sản và kế hoạch tài chính hàng năm. Xây dựng sửa đổi các quy chế liên quan đến quản lý lao động, chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động theo nội quy, quy chế của Công ty phù hợp với quy định của Bộ luật lao động.

 

- Quản lý lưu trữ hồ sơ CBCNV, giải quyết những tồn tại, phát sinh của qúa khứ về chính sách và quyền lợi của Người lao động.

- Là Ủy viên thường trực các Hội đồng lao động, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật.

- Phụ trách công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của Tổng công ty.

 

Phòng Tài chính - Giám đốc tài chính : Bà Đặng Thu Phương

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng tài chính vật tư, tiền vốn, bảo đảm quyền chủ động trong kinh doanh về tự chủ về tài chính. Phân tích đánh giá hoạt động tài chính trong khai thác mỏ, tìm ra biện pháp nhằm đạt được hiệu qủa kinh tế cao.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Phục vụ tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra kiểm tra về tài chính của cấp có thẩm quyền.

- Bảo đảm việc ghi chép số liệu, tổng hợp tình hình, số liệu liên quan đến hoạt động tài chính kinh doanh của Tổng công ty. Cung cấp số liệu cần thiết cho các Phòng nghiệp vụ liên quan.

- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.

- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.

- Có quyền tham gia, tổ chức kiểm tra thực hiện chế độ kế toán tài chính trong phạm vi toàn Tổng công ty.

 

Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Giám đốc : ông Lê Trung Kiên

- Tổ chức xây dựng các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty, lập các thủ tục để Giám đốc công ty phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch của các phòng, của các đơn vị thành viên tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể của Tổng công ty bao gồm các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng và đầu tư , các kế hoạch liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt và phân bổ về các phân xưởng trực thuộc.

- Tham mưu cho Ban giám đốc các kế hoạch xây dựng phát triển, mở rộng sản xuất.

 

- Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những người không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

  - Làm báo cáo sơ kết, tổng kết 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty.

Phòng Công nghệ - tuyển khoáng - Giám đốc ông : Nguyễn Đình Tiết

- Quản lý kỹ thuật, kế hoạch sửa chữa máy móc theo từng đơn vị khai thác, xây dựng bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, định mức kỹ thuật, định mức sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng về vật tư nhiên liệu phụ tùng.

- Xây dựng, điều chỉnh các nội quy, quy chế về nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn quản lý sử dụng máy móc trang thiết bị. Kiểm tra đôn đốc - có chỉ thị kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện.

- Nghiên cứu, tìm ra và áp dụng các giải pháp công nghệ mới, tiên tiến, đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Quản lý kỹ thuật công nghệ khai thác, chế biến và sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình, chất lượng thiết bị, trực tiếp quản lý và chỉ đạo các đơn vị duy trì, thực hiện hệ thống quản lý theo  tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000;

- Quản lý và tổ chức thực hiện ứng dụng khai thác, chế biến sản phẩm mới, thiết kế mẫu mã mới, xây dựng chiến lược sản xuất, nâng cao trình độ khai thác, chế biến đá, báo các kết quả kỹ thuật, chất lượng sản phẩm định kỳ với Tổng giám đốc Công ty.

 

Các đơn vị trực thuộc:

Nhà máy gạch Hamico:

Nhà máy gạch Hamico được xây dựng trên địa bàn Cụm Công nghiệp cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nhà máy gạch được đầu tư xây dựng để sản xuất gạch và gốm xây dựng từ đất sét nung với thương hiệu Hamico, Sản phẩm sau chế biến bao gồm: Gạch 2 lỗ, gạch 4 lỗ, gạch đặc, gạch Nem... Tổng số lao động trên một dây chuyền là 120 người.

Công suất giai đoạn I là 40 triệu viên/năm và giai đoạn II là 80 triệu viên/năm. Chất lượng sản phẩm theo TCVN 1450:1998, TCVN 1451:1998; TCVN 6355:1998. Hiện tại nhà máy đã khởi công xây dựng dây chuyền thứ 2 và dự kiến hoàn thành vào cuối quý II, bắt đầu ra sản phẩm chính thức từ tháng 7.

 

 Tổng diện tích xây dựng nhà máy là 5 hecta, diện tích lấy nguyên liệu (mỏ sét) là 9,5 hecta. Hiện tại Tổng công ty đang tiến hành thủ tục xin cấp phép mỏ sét cho giai đoạn II với diện tích 20 ha.   

 

Nhà máy bao bì:

Nhà máy bao bì được xây dựng với Công nghệ Đài Loan, công suất khoảng 500      tấn/tháng . Bao gồm hai dây chuyền đồng bộ từ hạt PP ra đến mành dệt PP. Đến tháng 04 năm 2008 công ty đã đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào SX dây chuyền chỉ từ hạt nhựa để ra các sản phẩm chỉ dù và các sản phẩm dệt khác với công xuất 30 t/ tháng với 10 máy dệt công xuất tương đương công xuất chỉ dù được tạo ra .

Tổng số lao động trong nhà máy cho dây chuyền I là  59 người với lương trung bình 2Triệu đồng /người/tháng .

Tổng diện tích sử dụng khoảng 1.3 hecta bao gồm 03 nhà xưởng và 01 kho hàng, khu văn phòng, khu tập thể CBCNV

 

Nhà máy chế bíên & khai thác khoáng sản Thung mơ:

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 1.5 hecta đặt tại Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.

 Là nơi tuyển, chế biến khoáng sản CaCO3 với công suất 3.000 tấn/tháng sản xuất ra các sản phẩm chính là các sản phẩm đá CaCO3

 

Nhà máy Tuyển và Chế biến Khoáng sản:

Nhà máy được xây dựng trên tổng diện tích 3 hecta tại Cụm Công nghiệp Nam Châu Sơn của Tỉnh Hà Nam.

Chức năng Nhà máy là:

- Sản xuất, chế biến các khoáng sản thông thường như CaCO3, Đôlômít và một số sản phẩm khác như bột đá, đá hộc....

- Tuyển và chế biến một số loại khoáng sản từ hàm lượng thấp thành khoáng sản có hàm lượng cao và chất lượng cao, tập trung ở các sản phẩm như Penspat, Cao lanh, Nephelin... nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và thay thế hàng ngoại nhập.

Công suất khoảng 10.000 tấn/tháng.

 

Nhà máy khai thác & chế biến khoáng  sản Tân Sơn:

Nhà máy được  được xây dựng trên diện tích khoáng hơn 1 hecta đặt tại xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Nhiệm vụ khai thác và chế biến Đôlômít và các sản phẩm về đôlômít . công xuât hiện tai đạt 5000T/ tháng .

 Khai thác mỏ đá trắng Bắc Kạn để chế biến các sản phẩm đá nghiền, đá xẻ...

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 Chức năng chính là đầu mối tiêu thụ, phân phối các sản phẩm của Tổng công ty ở các thị trường khu vực phía Nam; tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm có nguồn gốc từ khai khoáng.

Văn Phòng Đại diện tại thành phố Hà Nội 

 Chức năng chính là đầu mối tiêu thụ , phân phối các sản phẩm của công ty ở thị trường phía bắc ; tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm có nguông gốc từ khai khoáng

Các đơn vị Hamico nắm giữ cổ phần chi phối hoặc tham gia liên kết

 

Tổng Công ty Cổ phần khoáng sản na rì Hamico:

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : 02813.875.734    Fax: 02813.875.021

 

 Tổng công ty cổ phần khoáng sản bình thuận Hamico

Địa chỉ : Tổ 8, khu phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 0613.845.318           Fax : 0613.845.317

 

Tổng công ty cp Đầu tư xây Dựng và đô thị thành mỹ Hamico

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Cầu giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 03513.847.756          Fax : 03513.847756 

 

Tổng công ty cp Xuất khẩu Đông nam Á Hamico

Địa chỉ : Đường Lê Chân, khu Công nghiệp Châu Sơn,TP Phủ Lý,  tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 03513.848.888          Fax : 03513.850.869

 

Công ty cp Nhựa hamico

Địa chỉ : Phường Quang Trung,TP Phủ Lý,  tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 03513.851.035          Fax : 03513.855.296

 

Công ty cp Chứng khoán gia Anh

Địa chỉ : Số 30, Phố Mai Hắc Đế, P. Bùi thị Xuân, quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội

 Điện thoại : 04.35401229          Fax : 043.540.0332

 

 

 
 
Tiếng Việt  
Đọc tin trên mạng
  Nguồn từ vnexpress.net
 

Bản quyền nội dung thuộc Tập đoàn khoáng sản Hamico.
Tổ 14, Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
Điện thoại: (0351) 3851 035 – Fax: (0351) 3855 296

Websiter: hamico.vn    Email: hamico_hanam@yahoo.com